• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

Regulament de organizare şi funcţionare

Regulament de organizare şi funcţionare

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.Prevederile prezentului Regulament reglementează modul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale a municipiului Focşani şi se aplică personalului poliţiei locale organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010.
Art.2.Poliţia Locală a municipiului Focşani este înfiinţată, organizată şi funcţionează prin reorganizarea Poliţiei Comunitare a municipiului Focşani, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
– Legea poliţiei locale nr.155/2010;
– Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
Art.3.(1) Poliţia Locală a municipiului Focşani îşi desfăsoară activitatea pe baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii, proporţionalităţii şi gradualităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.
(2)Poliţia Locală a municipiului Focşani îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale municipiului Focşani, respectiv, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
Art.4.(1)În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală a municipiului Focşani cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale judeţene ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei, ale Poliţiei de Frontieră şi ale Inspectoratului Teritorial pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.
(2) Poliţia Locală a municipiului Focşani solicită intervenţia structurilor sau unităţilor Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice situaţii ce excedează atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA POLIŢIEI LOCALE;

Art.5.(1) În municipiul Focşani, poliţia locală se organizează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordonarea Primarului municipiului Focşani.
(2) Organizarea Poliţiei Locale a municipiului Focşani cuprinde:
a) structura de ordine şi linişte publică;
b) structura din domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
c) structura de control în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal;
d) structura de protecţia mediului;
e) structura de activitate comercială;
f) structura cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor;
g) structura contabilitate-financiar, administrativ, resurse umane;
h) compartiment juridic.
Art.6. Structura organizatorică a Poliţiei Locale a municipiului Focşani este în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, a prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani, organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
Art.7. În cadrul structurii organizatorice, se stabilesc relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de reprezentare, de control.
Art.8. Relaţiile de autoritate ierarhică presupun:
-subordonarea Directorului Executiv faţă de Primar;
-subordonarea Directorului executiv adjunct faţă de Directorul executiv;
-subordonarea Şefului de serviciu de la Serviciul Ordine Publică faţă de Directorul executiv adjunct;
-subordonarea Şefului de serviciu de la Serviciul Circulaţia pe drumurile publice, Şefilor de birou, sau după caz, faţă de Directorul executiv, în limitele competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare şi a structurii organizatorice;
-subordonarea personalului de execuţie faţă de şefii ierarhici superiori.
Art.9.Relaţiile de colaborare se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Poliţiei Locale a municipiului Focşani sau între acestea şi compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Focşani şi a instituţiilor aflate în subordinea sau coordonarea Consiliului Local al municipiului Focşani.
Art.10.Relaţiile de reprezentare se realizează în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Primarul municipiului Focşani prin decizia directorului executiv.
Art.11.Poliţia Locală a municipiului Focşani este structurată pe: servicii, birouri şi compartimente, respectiv:
-Serviciul circulaţie pe drumurile publice;
-Serviciul ordine publică;
-Biroul contabilitate-financiar, administrativ, resurse umane, care are în subordine:
-Compartiment contabilitate-financiar;
-Compartiment administrativ;
-Compartiment resurse umane;
-Compartiment protecţia mediului;
-Compartiment activitate comercială;
-Compartiment evidenţa persoanelor;
-Compartiment disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
-Compartiment juridic.
Art.12.Poliţia Locală a municipiului Focsani îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 155/2010 şi Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

CAPITOLUL III
PERSONALUL POLIŢIEI LOCALE

Art.13.Personalul Poliţiei Locale a municipiului Focşani este compus din:
-funcţionari publici care ocupă funcţii specifice de poliţist local;
-funcţionari publici care ocupă functii publice generale;
-personal contractual.
Art.14.Funcţiile publice din Poliţia Locală se clasifică după cum urmează:
a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Art.15.(1) După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani sunt funcţionari publici de conducere şi funcţionari publici de execuţie, astfel:
• funcţii publice de conducere:
– director executiv;
-director executiv adjunct;
-şef serviciu;
-şef birou;
• funcţii publice de execuţie:
– poliţist local;
– consilier juridic, inspector.
(2) Funcţionarii publici din poliţia locală care ocupă funcţii publice de conducere trebuie să fie absolvenţi ai unei forme de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalent şi să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
(3) Funcţionarii publici din poliţia locală, numiţi în funcţiile publice prevăzute pentru clasele a II-a şi a III-a, pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.
(4) Funcţia publică de execuţie este structurată pe grade profesionale astfel:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.
Art.16.Funcţiile în regim contractual din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani sunt:
-funcţii de execuţie: administrator.
Art.17. Funcţionarii publici din poliţia locală pot fi numiţi debutanţi sau definitivi. La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi din poliţia locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi.
Art.18. (1) La înfiinţare, Poliţia Locală a municipiului Focşani preia personalul de la Poliţia Comunitară a municipiului Focşani.
(2) În structura de control în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal, protecţiei mediului şi activităţilor comerciale se va prelua şi personal de specialitate din structurile aparatului de specialitate al Primarului municipiului Focşani.
(3) Preluarea personalului se face pe funcţii publice de aceeaşi categorie, clasă sau acelaşi grad profesional.
Art.19. (1) Calitatea de funcţionar public din Poliţia locală se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.155/2010 a poliţiei locale.
(2) Raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul poliţiei locale se stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii.
Art.20.(1) Funcţiile publice vacante din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani se ocupă potrivit prevederilor Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursurilor sau examenelor pentru funcţionarii publici, se stabilesc de către Poliţia Locală a municipiului Focşani, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursurilor sau examenelor pentru personalul contractual, se stabilesc de către Poliţia Locală a municipiului Focşani în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii;
(4) Persoanele care urmează să ocupe funcţii publice de conducere şi funcţii publice specifice de execuţie de poliţist local cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal, protecţiei mediului, activitate comercială şi evidenţa persoanelor, prin concurs sau examen, vor susţine la angajare 3 probe; proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu, proba scrisă şi interviul;
(5) Persoanele care urmează să ocupe funcţii publice specifice de execuţie de poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice şi ordinii şi liniştii publice, prin concurs sau examen, vor susţine la angajare, 3 probe: proba pentru verificarea aptitudinilor fizice, proba scrisa şi interviul;
(6) Proba pentru verificarea aptitudinilor fizice este eliminatorie, iar pentru a putea fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie sa obţină minim nota 5 şi minim media notelor 6, medie calculată ca medie aritmetică a notelor de la cele trei probe pentru verificarea aptitudinilor fizice. Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice pe care le vor susţine candidaţii sunt cele prevăzute în anexa nr.4 din prezentul regulament.
Art.21. Persoana care se înscrie la concurs şi urmează să fie numită pe o funcţie publică în cadrul Poliţiei Locale trebuie să îndeplinească condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici şi condiţiile specifice de ocupare a funcţiei publice pentru care se organizează concurs.
Art.22. (1) Pentru instruirea şi pregătirea personalului, Poliţia Locală a municipiului Focşani asigură participarea persoanelor nou angajate la cursuri de formare iniţială în instituţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin grija directorului executiv.
(2) Programele de formare iniţială sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu durata de 3 luni.
(3) Pentru funcţiile publice de conducere, în programele de studiu se prevede obligatoriu un modul de management, cu durata de minimum 30 de ore.
(4) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de învăţământ.
(5) În urma promovării examenului, poliţistii locali obţin un certificat de absolvire eliberat în condiţiile legii de către instituţia organizatoare de specialitate, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tipărite cu antetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi au regimul prevăzut de lege pentru documentele de studii.
(6) Contravaloarea cursurilor de formare se suportă din bugetul instituţiei.
(7) Lunar personalul angajat va face pregătire fizică 12 ore în timpul programului de lucru în cadrul bazelor sportive aparţinând municipiului Focşani;
(8) Anual personalul angajat va fi supus unei testări profesionale şi sportive, care se vor consemna în raportul Directorului executiv şi vor fi luate în considerare la evaluarea anuală.
Art.23. (1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din poliţia locală depun jurământul de credinţă prevazut de Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.
(3) Jurământul de credinţă este semnat de către funcţionarul public din Poliţia Locală a municipiului Focşani, în două exemplare, unul se păstrează la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.
(4) Prevederile alin.(1)-(3) se aplică şi funcţionarilor publici proveniţi din rândul poliţiştilor comunitari, în măsura în care nu au depus juramântul prevăzut la art.23 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2295/2004.
Art.24.(1) Poliţiştii locali care promovează programele de formare iniţială prevăzute mai sus încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în poliţia locală o perioadă de cel puţin 5 ani de la data promovării examenului.
(2) Angajamentul se încheie în formă scrisă şi cuprinde clauze pentru ambele părţi, referitoare la drepturi şi obligaţii, condiţiile de pregătire şi perioada pentru care salariatul se obligă să desfăşoare activităţi în cadrul poliţiei locale.
(3) După semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul personal al fiecărui salariat din poliţia locală.
Art.25. Dacă funcţionarului public din poliţia locală numit în funcţia publică, îi încetează raportul de serviciu, din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, acesta este obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporţional cu perioada rămasă neefectuată până la expirarea termenului de 5 ani de la data promovării examenului.
Art.26.(1) Personalul poliţiei locale are dreptul la uniformă de serviciu şi echipament de protecţie specific locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit şi se finanţează din bugetul poliţiei locale.
(2)Uniforma Poliţiei Locale a municipiului Focşani, articolele componente şi durata maximă de uzură, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 din prezentul Regulament.
(3)Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale personalului Poliţiei Locale a municipiului Focşani este prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartă numai în timpul executării serviciului.
Art.27. Personalul Poliţiei Locale a municipiului Focşani îşi desfăşoară activitatea profesională, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice pe raza teritorială a municipiului Focşani, acţionează în sprijinul instituţiilor statului, ale autorităţilor publice locale ale municipiului Focşani, cetăţenilor municipiului Focşani şi execută orice alte activităţi date în competenţă, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Art.28. (1) Personalul Poliţiei Locale a municipiului Focşani este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesională.
(2) Personalul poliţiei locale răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.
Art.29. Personalul de conducere din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani răspunde pentru legalitatea dispoziţiilor date subordonaţilor şi sunt obligaţi să verifice dacă acestea au fost înţelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a acestora.

CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI POLIŢIEI LOCALE

Art.30.(1)Directorul executiv îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului municipiului Focşani şi are următoarele atribuţii:
a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
b)dispune retragerea armamentului şi a muniţiilor din dotarea personalului care se află în cercetare penală, dacă se constată că prezintă pericol pentru siguranţa proprie sau a altor persoane ori în alte situaţii care impun această măsură;
c)întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
d)asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
e)răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
f) analizează trimestrial activitatea Poliţiei Locale a municipiului Focşani şi indicatorii de performanţă stabiliţi de Comisia locală de ordine publică a municipiului Focşani;
g)asigură informarea operativă a Consiliului Local al municipiului Focşani, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei Locale a municipiului Focşani;
h) reprezintă Poliţia Locală a municipiului Focşani în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
i)asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
j)propune Primarului municipiului Focşani adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
k) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
l) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
m) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
n)coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
p)urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de ordine publică;
r)analizează contribuţia funcţionarilor publici din Poliţia Locală a municipiului Focşani la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;
s) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din Poliţia Locală a municipiului Focşani;
t) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
u) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de intervenţie pe linie de situaţii de urgenţă cu întreg personalul;
v) verifică personalul dotat cu arme şi muniţii, precum şi stărea tehnică a armelor şi a muniţiilor, în condiţiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
w) ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidenţe riguroase a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului şi a structurilor proprii, păstrarea în condiţii de deplină siguranţă, portul, manipularea şi folosirea lor în strictă conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării şi producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor şi instrucţiunilor de specialitate în vigoare;
x) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau încredinţate de Primarul municipiului Focşani.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul executiv emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.
Art.30*1. Directorul executiv adjunct se subordonează Directorului executiv, atribuţiile vor fi menţionate prin fişa postului de către Directorul executiv, urmând să coordoneze Serviciul Ordine Publică, după cum urmează:
a)organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Poliţiei Locale a municipiului Focşani cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice;
b)asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor si a normelor de protecţie a muncii;
c)asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
d)informează de îndată conducerea Poliţiei Locale a municipiului Focşani despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;
e) sesizează de îndată şefii ierarhici şi structurile Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vrancea, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare, potrivit prevederilor legale;
f) participă, alături de conducerea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Focşani;
g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;
h) respectă normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi normele privind situaţiile de urgenţă potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca şi angajaţii din subordine să o facă;
i) îndeplineşte diverse activităţi administrative, ia măsuri pentru aplicarea prevederilor cuprinse în protocoalele de colaborare ale instituţiei.
Art. 31. Şeful Serviciului Ordine Publică, se subordonează Directorului executiv adjunct şi are următoarele atribuţii specifice:
a) constată contravenţiile date în competenţă, aplică sancţiunile potrivit legii şi ţine evidenţa acestora;
b) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
c) odată cu primirea armamentului, a muniţiei şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă, instruieşte personalul din subordine asupra modului de predare-primire, purtare şi păstrare, funcţionare, asupra regulilor de mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armă şi a măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor;
d) asigură păstrarea, depozitarea, întreţinerea armamentului şi muniţiei prin personalul din subordine desemnat prin decizia Directorului executiv;
e) înaintea şi după executarea misiunilor, a şedinţelor de pregătire şi tragere, de instrucţie şi a altor activităţi la care se folosesc armamentul şi muniţiile se verifică existenţa şi starea tehnică a acestora, precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de păstrare, purtare şi manipulare a lor;
f)întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
g)întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului executiv adjunct;
h)asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă;
i)respectă normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi normele privind situaţiile de urgenţă potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca şi angajaţii din subordine să o facă.
(2) În lipsa Directorului executiv adjunct, exercită prerogativele acestuia.
Art.32.În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali desfăşoară următoarele activităţi:
a)acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Focşani pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
b)menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Focşani, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Focşani sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
c)participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente, în situaţii de urgenţă;
d)acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focşani, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
i) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează municipiul Focşani, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
j)participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
k)cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
l)asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
m) acordă, pe teritoriul municipiului Focşani, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
n)intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
o) acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
p) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
q)în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
r)conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
s)verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor municipiului Focşani, legate de problemele specifice compartimentului;
ş) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Art.33.Şeful Serviciului Circulaţia pe drumurile publice se subordonează directorului executiv şi are următoarele atribuţii specifice:
a) stabileşte, în colaborare cu şeful Biroului rutier, respectiv al Serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea, itinerariile de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă;
b) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
c) asigură continuitate dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu Biroul rutier al Poliţiei municipiului Focşani;
d) coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform solicitării, la acţiunile organizate de Biroul rutier al Poliţiei municipiului Focşani sau de către administratorul drumului public;
e) propune şefului Biroul rutier, respectiv al Serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea, în situaţii deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
f) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
g) asigură instruirea, zilnică, a poliţistilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă, şi, periodic, instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;
h) ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţistii locali care execută activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
i)ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
j)organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;
k) analizează, lunar, activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
l) ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancţiuni corespunzătoare;
m)întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului executiv.
Art. 34. Personalul Poliţiei Locale a municipiului Focşani cu atribuţii de circulaţie pe drumurile publice are următoarele atribuţii specifice:
a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea nr.155/2010 în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participă, împreună cu structurile teritoriale ale Poliţiei municipiului Focşani la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
e) sprijină poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
f) acordă sprijin poliţiştilor rutieri de la Poliţa municipiului Focşani în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
k)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
l)aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al municipiului Focşani;
m) cooperează cu Poliţia municipiului Focşani pentru identificarea deţinătorului /utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
Art.35. Poliţişti locali cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului desfăşoară următoarele activităţi:
a)verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
b)controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
c)verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
d)verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
e)verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;
f)verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
g)verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
h)identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Focşani sau pe spaţii aflate în administrarea municipiului Focşani ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
i) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
j) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
k) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate;
l)stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;
m)gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
n)informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
o) prezintă un raport lunar cu activitatea desfăşurată;
p) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale;
q)veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;
r)verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei pe Canalul Cacaina;
s)veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
ş)veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, şi alte locuri;
t)verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
ţ) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
u)rezolvă alte sarcini încredinţate de Consiliul Local al municipiului Focşani, Primarul municipiului Focşani şi conducerea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, potrivit competenţelor stabilite prin diverse acte normative;
v)constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale, conform competenţelor atribuite.
Art.36. Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul activităţii comerciale desfăşoară următoarele activităţi:
a)constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competentelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
b)verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale, a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
c)verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
d)identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Focşani sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
e)verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
f) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
g)urmăresc desfăşurarea ordonată a activităţilor comerciale în locuri autorizate de Primar, în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
h)verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizonare şi funcţionare al operatorilor economici;
i)controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în piete şi în târguri;
j)controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;
k) asigură pregătirea de specialitate, în conformitate cu tematica stabilită;
l) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate;
m)stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;
n)gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
o)informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
p) prezintă un raport lunar cu activitatea desfăşurată;
q) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale;
r)verifică dacă în incinta unitătilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun, substanţe etnobotanice sau alte produse interzise de lege;
s)verifică existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor de ocupare temporară a domeniului public pentru activităţi cu caracter sezonier;
ş)verifică existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor de amplasare a teraselor pe domeniul public sau privat al municipiul Focşani;
t)verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
ţ) verifică existenţa şi valabilitatea contractelor de închiriere a domeniului public pentru chioşcurile amplasate sau pentru alte obiective comerciale cu caracter permanent;
u)verifică existenţa şi valabilitatea contractelor de închiriere sau concesionare a domeniului public al municipiului Focşani pentru realizarea accesului la spaţii comerciale;
v) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite, făcute de persoane fizice şi juridice, în legătură cu problemele specifice compartimentului;
w) rezolvă alte sarcini încredinţate de Consiliul Local al municipiului Focşani, Primarul municipiului Focşani şi conducerea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, potrivit competenţelor stabilite prin diverse acte normative.
Art.37.Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal desfăşoară următoarele activităţi:
a)efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
b)identifică şi sancţionează persoanele care execută intervenţii neautorizate sau care nu execută în termen refacerea carosabilului, a pietonalului sau a zonelor verzi din domeniul public sau privat al municipiului Focşani;
c)anunţă şi cooperează cu personalul de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului în toate cazurile în care este necesară analiza, constatarea sau stabilirea unor soluţii tehnice;
d)verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
e)participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Focsani ori pe spaţii aflate în administrarea municipiului Focşani sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
f)verifică şi identifică imobilele şi imprejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
g) constată, contravenţii în cazul nerespectarii normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;
h)verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;
i) asigură pregătirea de specialitate, în conformitate cu tematica stabilită;
j)asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;
k)gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
l)informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
m) prezintă un raport lunar cu activitatea desfăşurată;
n) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.
Art.38. Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanei desfăşoară următoarele activităţi:
a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
d) cooperează cu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă al Persoanelor al municipiului Focşani pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.
e) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;
f) constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile potrivit legii;
g)asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai a actelor normative ce reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor;
h)asigură cunoaşterea şi respectarea întocmai a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
i)urmăreşte şi răspunde de punerea în aplicare a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
j) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate;
k) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.
Art.39 şi art.40 se abrogă.
Art.41. Poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani desemnaţi să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru încălcarea normelor legale în domeniile de competenţă vor fi împuterniciţi prin dispoziţia Primarului muncipiului Focşani.
Art.42. Pe timpul executării serviciului, personalului din Poliţia Locală a municipiului Focşani îi este interzis:
a) să încredinţeze arma altei persoane;
b) să întreprindă acţiuni care nu au legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
c) să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic consemnul postului unei alte persoane;
d) să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul se execută pe mai multe schimburi în locaţii anume stabilite.
Art.43.Biroul contabilitate, financiar, administrativ, resurse umane este subordonat Directorului executiv şi are următoarele atribuţii principale:
a)organizează, conduce şi răspunde de activitatea financiar-contabilă, administrativă, resurse umane a Poliţiei Locale a municipiului Focsani;
b)răspunde de înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute;
c)exercită controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi al datelor contabile furnizate;
d)organizează, asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale, a controlului financiar-preventiv intern propriu;
e)asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului de credite;
f)asigură inventarierea anuală şi ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin Poliţiei Locale a municipiului Focşani;
g)răspunde de organizarea, în condiţiile legii, a evidenţei gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor;
h) efectuează controlul inopinat la casierie cel puţin o dată pe lună, conform legislaţiei în vigoare;
i)efectuează analize periodice privind nivelul costurilor şi stabileste măsuri de reducere;
j)urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;
k)răspunde de întocmirea conturilor de execuţie lunară şi dărilor de seamă trimestriale şi anuale;
l)verifică şi analizează propunerile de modificare a bugetului propriu, repartizarea pe trimestre, modificarea listelor de investiţii, pe care le supune aprobării ordonatorului de credite sau le înaintează Primarului municipiului Focşani pentru a fi supuse aprobarii Consiliului Local, după caz, potrivit prevederilor legale;
m)urmăreşte execuţia bugetului şi rectificarea acestuia pe parcursul anului bugetar în condiţii de echilibru bugetar;
n)asigură desfăşurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor, participă la realizarea aplicaţiilor specifice;
o) asigură elaborarea fişelor de post pentru personalul instituţiei;
p) asigură elaborarea documentaţiilor de personal prevăzute de lege;
q)răspunde de arhivarea, conform prevederilor legale, a tuturor documentelor;
r)propune acordarea drepturilor băneşti stabilite de lege pentru personalul Poliţiei Locale a municipiului Focşani;
s) verifică respectarea de către salariaţi a programului de lucru stabilit de conducerea instituţiei;
ş)face propuneri de avansare a salariaţilor conform reglementărilor legale,ţinând cont de evaluarea performanţelor;
t)verifică modul de respectare a planificării concediului de odihnă şi efectuarea serviciului de securitate la sediul unităţii;
ţ)verifică întocmirea şi actualizarea Registrul de evidenţă a salariaţilor şi Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici conform legislaţiei în vigoare;
u)întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului din cadrul instituţiei;
v)întocmeşte (dacă este cazul) documentaţia referitoare la modificarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii;
w)verifică şi avizează foile de prezenţă colectivă (pontajele) şi întocmeşte statele de plată cu toate drepturile de personal;
x) întocmeşte declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
y) întocmeşte dosarul profesional al funcţionarilor publici, conform legii;
z) eliberează, la cerere, copii de pe actele existente în dosarul profesional al funcţionarilor publici, adeverinţe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind drepturile salariale, etc;
aa)solicită personalului din aparatul propriu întocmirea şi/sau actualizarea declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese şi asigură gestiunea acestor documente, conform legislaţiei în vigoare;
bb) transmite preşedintelui comisiei de disciplină toate documentele pe care le solicită pentru sancţionarea unui funcţionar public;
cc) urmăreşte transmiterea de către toate compartimentele a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale.
dd)răspunde de administrarea sediului Poliţiei locale, de gestionarea, depozitarea şi întreţinerea bazei tehnico-materiale a instituţiei;
ee) urmăreşte modul cum sunt folosite bunurile materiale şi ia măsuri pentru buna gospodărire, întreţinere şi reparare, pentru scoaterea din inventar a bunurilor casate pe care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale;
ff) face propuneri pentru recuperarea pagubelor aduse bunurilor aflate în administrare;
gg) ţine evidenţa autovehiculelor care deservesc personalul Poliţiei locale şi urmăreste întreţinerea şi repararea lor;
hh) urmăreşte evidenţa bonurilor de benzină, motorină şi carburanţi lubrefianţi şi eliberarea foilor de parcurs, respectiv a FAZ-urilor lunare;
ii) asigură dotarea poliţiştilor locali cu uniformă de serviciu, echipament de protecţie, urmăreşte evidenţa echipamentului şi termenul de folosinţă, propune necesarul de echipament în funcţie de uzură şi de starea reală a dotărilor;
jj)aprovizionează sau avizează aprovizionarea cu rechizite, papetărie şi alte materiale necesare pentru întreţinere şi alte reparaţii;
kk)participă la recepţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii, verificând modul de realizare a remedierilor stabilite prin procesele verbale de recepţie;
ll) întocmeşte programul anual de achiziţii şi se ocupă de realizarea lui;
mm) urmăreşte derularea contractelor încheiate;
nn)exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale Primarului sau primite de la directorul executiv.
Art.44. Compartiment Juridic este subordonat Directorului executiv şi asigură:
a) reprezentarea Poliţiei Locale a municipiului Focşani în faţa instanţelor judecătoreşti;
b) primirea, analizarea şi soluţionarea corespondenţei specifice;
c) asigurarea consultanţei juridice serviciilor funcţionale ale instituţiei;
d)urmărirea întocmirii documentaţiei necesare în vederea promovării acţiunilor în instanţă;
e) formularea căilor de atac împotriva sentinţelor nefavorabile;
f) verificarea legalităţii contractelor încheiate de instituţie cu persoane juridice;
g) participarea periodică şi ori de câte ori este necesar, la activitatea de pregătire profesională a poliţiştilor locali;
h)prezentarea noutăţilor în materie legislativă compartimentelor instituţiei.

CAPITOLUL V
ASIGURAREA LOGISTICĂ, MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ

Art.45.(1) Politia Locală a municipiului Focsani îşi desfăşoară activitatea în imobilul din strada Cuza Vodă nr.43, pe care îl are în folosinţă gratuită.
(2) Poliţia Locală a municipiului Focşani are în dotare mijloace de transport, armament, muniţie, echipamente şi aparatură tehnică specifică, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, respectiv materiale consumabile.
Art. 46. Poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:
a) să poarte, peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vesta sau scurta cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema „POLIŢIA LOCALĂ”;
b) să poarte cascheta cu coafă albă;
c)să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.
Art. 47.(1) Poliţia locală este autorizată să achiziţioneze, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, precum şi mijloace cu acţiune iritant – lacrimogenă, pentru dotarea personalului propriu, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Normele de dotare cu echipament, armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali sunt prevăzute în Anexa nr. 3.
Art.48. Pe timpul patrulării pe raza municipiului Focşani, personalul Poliţiei Locale a municipiului Focşani poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv „POLIŢIA LOCALĂ”, echipate cu rampă luminoasă de culoare albastră şi mijloace de avertizare sonoră.
Art.49.(1) Locurile de păstrare a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului şi a structurilor proprii, precum şi gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecărui an calendaristic şi ori de câte ori este necesar, prin dispoziţia Primarului.
(2) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenă se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora.
Art.50. (1) Odată cu primirea armamentului, a muniţiei şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă, personalul se instruieşte de către şefii nemijlociţi asupra modului de predare-primire, purtare şi păstrare, funcţionare, asupra regulilor de mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armă şi a măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor.
(2) Înaintea şi după executarea misiunilor, a şedinţelor de pregătire şi tragere, de instrucţie şi a altor activităţi la care se folosesc armamentul şi muniţiile se verifică existenţa şi starea tehnică a acestora, precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de păstrare, purtare şi manipulare a lor.
Art.51.Personalul care are în dotare armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenă, precum şi cel care participă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat să respecte regulile prevăzute în precizările şi dispoziţiile tehnice specifice, precum şi pe cele stabilite în documentaţia tehnică a fiecărui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat să manifeste maximum de vigilenţă în scopul înlăturării oricărei posibilităţi de sustragere, înstrăinare sau folosire de către persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.
Art.52.(1) Armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă se păstrează în încăperi special destinate, care prezintă o deplină siguranţă şi au amenajate dulapuri rastel, fişete sau lăzi din metal, prevăzute cu un sistem de închidere sigură, încuiate şi sigilate.
(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere a acestor încăperi se păstrează permanent, în plicuri sau cutii sigilate, la ofiţerul de serviciu.
Art.53.(1) Încăperile destinate păstrării armamentului, muniţiilor şi mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă trebuie prevăzute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele şi uşile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. În situaţia în care uşile de acces sunt confecţionate din metal de cel puţin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.
(2) Uşile şi grilajele sunt prevăzute cu câte două încuietori sigure.
(3) Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie să fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile şi grilajele trebuie să fie încastrate în zid, iar balamalele se montează astfel încât să nu permită scoaterea lor.
(4) Zilnic, la începutul şi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifică starea sigiliilor şi a sistemului de alarmă.
(5) Şefii poliţiilor locale unde nu sunt asigurate condiţii de păstrare regulamentare pentru armament şi muniţii sunt obligaţi să facă demersurile legale, conform competenţelor, pentru asigurarea acestora.
Art.54. (1) Uşile de acces în depozitele, magaziile şi încăperile unde se păstrează armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenă, precum şi ferestrele acestora trebuie prevăzute cu sisteme de alarmă contra efracţiei.
(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiţerului de serviciu.
Art.55. (1) Pe timpul cât nu se află asupra poliţiştilor locali armamentul şi muniţia din dotarea individuală, precum şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă se păstrează în încăperi special amenajate sau la ofiţerul de serviciu. Armamentul se păstrează în rastele, fişete sau lăzi metalice prevăzute cu tabele aprobate de şefii poliţiilor locale, ce cuprind seria armamentului şi deţinătorul.
(2) Muniţia se păstrează în încăperi separate de armament, în lăzi metalice prevăzute cu încuietori adecvate. În documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemnează cantitativ armamentul şi muniţia existente la ofiţerul de serviciu.
(3) Acolo unde nu se pot asigura încăperi separate, muniţia şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă se păstrează în aceeaşi cameră cu armamentul, în lăzi metalice separate, având grosimea pereţilor de cel puţin 3 mm, prevăzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă se păstrează în ambalajele originale.
Art.56. Pistoalele şi muniţia aferentă din dotarea structurilor poliţiei locale care nu au organizat serviciul de zi permanent se păstrează în spaţii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent şi sunt asigurate condiţii pentru păstrarea în deplină siguranţă.
Art.57. Distribuirea armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului poliţiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apărare, precum şi retragerea acestora se fac, indiferent de situaţie, pe bază de tichet înlocuitor, semnătură în registrul special destinat şi/sau documente justificative.
Art.58. Predarea armamentului şi a muniţiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestuia.
Art.59.(1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea-preluarea armamentului şi a muniţiilor din dotarea individuală a personalului se iau în evidenţă în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.
(2)Tichetele înlocuitoare se eliberează separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a muniţiilor din dotare şi cuprind următoarele menţiuni: denumirea poliţiei locale, gradul, numele şi prenumele poliţiştilor locali, tipul şi seria armei, respectiv numărul de cartuşe, semnătura şefului poliţiei locale cu ştampila unităţii, precum şi semnătura de primire a posesorului.
(3)Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocări şi alte asemenea activităţi, se verifică existenţa şi starea tichetelor şi se iau măsuri de înlocuire a celor necorespunzătoare.
Art.60. (1) Portul armamentului, al muniţiilor şi al mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotarea individuală a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea şefilor poliţiei locale din care face parte.
(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă se predau ofiţerilor de serviciu de la care au fost primite.
Art.61.(1) La uniforma de serviciu, pistolul se poartă, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centură.
(2) Încărcătoarele cu cartuşe se păstrează unul introdus în pistol, iar celălalt în locaşul prevăzut din tocul de purtare.
Art.62. (1) Pierderea, sustragerea, înstrăinarea, degradarea sau folosirea abuzivă a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotare constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioară şi disciplină, care atrag, potrivit legii, după caz, răspunderea materială, disciplinară sau penală.
(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrăinare, degradare sau folosire abuzivă a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă se raportează imediat, pe cale ierarhică, iar şefii compartimentelor funcţionale, împreună cu persoanele desemnate, dispun măsuri de cercetare pentru elucidarea completă a cazurilor şi sancţionarea celor vinovaţi, potrivit competenţelor.
Art.63. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Locale a municipiului Focşani se asigură din bugetul local al municipiului Focşani.

CAPITOLUL VI
DREPTURILE ŞI RECOMPENSELE CARE SE POT
ACORDA POLIŢIŞTILOR LOCALI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art. 64. Personalul Poliţiei Locale a municipiului Focşani îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului municipiului Focşani sau al persoanei la care s-au delegat prerogativele prin Dispoziţia Primarului municipiului Focşani.
Art.65. Personalul Poliţiei locale poate înfiinţa şi se poate asocia în organizaţii sindicale sau în alte organizaţii, în condiţiile legii.
Art.66.(1) Personalul Poliţiei locale beneficiază de salarizarea funcţionarilor publici, respectiv a personalului contractual, în funcţie de categoria din care face parte, potrivit legii.
(2) Prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative în vigoare referitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător funcţionarilor publici din Poliţia locală, în măsura în care prin legea de organizare şi funcţionare a acesteia nu se dispune altfel.
Art.67. În vederea asigurării manipulării armamentului din dotare în condiţii de securitate, structurile de poliţie locală sunt obligate să prezinte, la solicitarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea, fiecare armă letală de apărare şi pază deţinută, împreună cu câte 5(cinci) cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Art.68. (1) Personalul Poliţiei Locale a municipiului Focşani beneficiază de asistenţă juridică din partea instituţiei, cu suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinaţie, conform prevederilor legale.
(2) Personalul poliţiei locale îndreptăţit să beneficieze de asistenţa juridică solicită, prin cerere scrisă, şefului instituţiei asigurarea acestor sume.
(3) Cererea scrisă se înregistrează la secretariatul unităţii şi este însoţită de documentele care fac dovada că împotriva salariatului sunt efectuate acte premergătoare sau că acesta are calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
(4) La momentul solicitării, salariatul completează un angajament, prin care se obligă să restituie sumele suportate de instituţie pentru asigurarea asistenţei juridice, în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit vinovăţia sa ori că fapta nu a fost săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
(5) În cazul nerespectării angajamentului, sumele plătite vor fi recuperate de unitate de la salariat, potrivit dreptului comun.
Art.69.(1) Personalul Poliţiei locale are dreptul, conform legii, la recompensarea activităţii, care se realizează în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunităţii profesionale şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă a Poliţiei locale.
(2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.
(3) Recompensarea personalului poliţiei locale trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordării recompenselor.
Art.70. La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:
a) comportamentul poliţistului local;
b)prestaţia profesională generală a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atribuţiilor/misiunilor;
c)efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;
d)posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activităţii poliţistului local.
Art.71.Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:
a)ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordă ca recompensă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară;
b) felicitările – pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;
c) titlurile de onoare – se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;
d)însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit – se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;
e)recompensele materiale – se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.
Art.72. (1) Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin.(1) implică acordarea unor sume de bani pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie locală.
Art.73. Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al municipiului Focşani, pentru următoarele categorii de riscuri:
a) rănirea poliţistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.
Art.74. (1) Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 73, lit. a) acoperă, în limita bugetului aprobat, toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul în ţară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ţară;
b)tratamentul de recuperare în unităţi medicale din ţară sau din străinătate;
c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţară sau din străinătate;
d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia o impune.
(2) În situaţia producerii şi a unuia dintre riscurile prevăzute la art. 73 lit. b)-d), poliţistului local i se acordă, în limita bugetului aprobat şi despăgubiri în sumă de până la:
a)10.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul I;
b)8.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 73 lit. e) constă într-o sumă de până la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii şi se plăteşte familiei poliţistului local decedat.
(4) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 73 lit. f) nu poate depăşi suma necesară pentru aducerea bunului în starea iniţială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.
Art.75.(1) Despăgubirile acordate în baza prezentului Regulament constituie forme de sprijin cu destinaţie specială.
(2) Despăgubirile prevăzute la art. 74 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.
(3) Despăgubirile prevăzute la art. 74 alin. (4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art. 73 lit. f) este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurări în sistemul privat.
Art.76.Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului Regulament, autoritatea administraţiei publice locale va iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.
Art.77.(1) Toate serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani întocmesc, pentru fiecare post existent şi pentru fiecare activitate desfăşurată, procedurile operaţionale şi fişa postului.
(2)Atribuţiile, sarcinile, competenţele, responsabilităţile şi drepturile prevăzute în Regulament nu sunt limitative, ele urmând a fi completate pe parcurs prin fişa postului cu cele rezultate, în mod expres sau implicit, din legi, decrete, ordonanţe, hotărâri şi alte acte normative.
Art.78.Anexele nr.1, 2, 3, 4 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Art.79.Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a municipiului Focşani intră în vigoare cu data de 1 martie 2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gicu Vrâncianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
Eduard Marian Corhană

Anexele ROF pot fi consultate si descarcate aici