• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

Compartimente funcţionale

Compartimente funcţionale

1. Serviciul Ordine Publică

Şef Serviciu: Ioniţă Nelu

Telefon : +40 237 215005
Dispecerat: 0237 215030

Atribuţii:
• organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice
• asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor.

2. Serviciul Circulație Rutieră

Şef Serviciu: Agache Tatian

Telefon : +40 237 215005
Dispecerat: 0237 215030

Atribuţii:
• asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea nr.155/2010 a poliţiei locale, în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.

3. Compartimentul Disciplina în Construcții şi Afişajul Stradal;

Simionescu Constantin

Petrea Petronela

Ionaşcu Florinel

Telefon : +40 237 215005
Dispecerat: 0237 215030

Atribuţii:
• efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.

4. Biroul Financiar Contabil, Administrativ şi Resurse Umane

Șef Birou:Deşliu Nina

Stanciu Lenuta

Bulancea Crina Andreea

Lupu Daniela

Tanase Nicoleta Atena

Telefon : +40 237 215005
Dispecerat: 0237 215030

Atribuţii:
• întocmeşte şi înregistrează toate notele contabile (banca, casa în lei şi în devize, diverse, de salarii)
• întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară a Municipiului Focşani a declaraţiilor privind structura şi cheltuielile de personal din unitate
• asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale prin concurs, transfer sau alte modalităţi legale;

5. Compartiment Juridic

Manolită Oana-Raluca

Telefon : +40 237 215005
Dispecerat: 0237 215030

Atribuţii:
• analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară şi a altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a aparatului propriu al Poliţiei Locale Focsani.

6. Compartimentul Protecţia Mediului

Asănache Aurel Dragoş
Tănase Georgeta

Telefon : +40 237 215005
Dispecerat: 0237 215030

Atribuţii:
• verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

7. Compartiment Activitate Comercială

Cîrjău Sebastian

Ifrim Eugen

Constantin Carmen

Telefon : +40 237 215005
Dispecerat: 0237 215030

Atribuţii:
• verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

8. Compartiment Evidenţa Persoanelor

Iancu Georgeta

Telefon : +40 237 215005
Dispecerat: 0237 215030

Atribuţii:
• înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani şi cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Cauta aici