Comisia Locală de Ordine Publică

Comisia Locală de Ordine Publică

La nivelul Municipiului funcţioneză Comisia Locală de Ordine Publică constituită în baza H.C.L. nr. 257/2016 cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. 80 / 23.02.2017), formată din:

  • Primarul Municipiului Focşani – Preşedintele comisiei;
  • Şeful Poliţiei Municipiului Focşani;
  • Secretarul Municipiului Focşani;
  • Directorul executiv al Poliţiei Locale a Municipiului Focşani;
  • Ungureanu Daniel – consilier local;
  • Bîrsan Costel – consilier local;
  • Buzoi Dan – consilier local.

Comisia locală are următoarele atribuţii:
• asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
• avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
• elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Focşani, pe care îl actualizează anual;
• analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul municipiului Focşani şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
• evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
• prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.