• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

Comisia de Disciplină

Comisia de Disciplină

Membri titulari:
– Milea Marius – președinte
– Simionescu Constantin – membru
– Ghilință Adrian – membru
Secretar titular: Tănase Nicoleta Atena
Membri supleanți:
– Manoliță Oana Raluca
– Jalbă George
– Asănache Aurel Dragoș
Secretar supleant: Cîrjău Sebastian

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare
ANEXA Nr. 7 – Norme privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a
comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi
procedura disciplinară

CAPITOLUL I Norme privind constituirea, componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum
şi atribuţiile comisiilor de disciplină
CAPITOLUL II Procedura administrativ – disciplinară
CAPITOLUL III Dispoziţii speciale privind activitatea comisiei de disciplină
CAPITOLUL I
Norme privind constituirea, componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi
atribuţiile comisiilor de disciplină
SECŢIUNEA 1 Norme generale privind constituirea şi componenţa comisiilor de disciplină
SECŢIUNEA a 2 – a Norme speciale privind constituirea şi componenţa comisiilor de
disciplină
SECŢIUNEA a 3 – a Competenţa comisiilor de disciplină
SECŢIUNEA a 4 – a Condiţii de desemnare şi mandatul membrilor în comisia de disciplină
SECŢIUNEA a 5 – a Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiei de disciplină
SECŢIUNEA 1
Norme generale privind constituirea şi componenţa comisiilor de disciplină
Art. 1. – (1) Prin prezenta anexă se reglementează normele privind modul de constituire,
organizare, funcţionare, componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale
comisiilor de disciplină.
(2) Comisiile de disciplină au competenţa de a analiza faptele funcţionarilor publici sesizate ca
abateri disciplinare şi de a propune modul de soluţionare, prin individualizarea sancţiunii
disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz.
(3) În cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice cu personalitate juridică se constituie, prin
act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, o comisie de disciplină.
Art. 2. – (1) Comisia de disciplină are în componenţă trei membri titulari, având statut de
funcţionari publici definitivi, numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri
sunt desemnaţi de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, iar al treilea membru
este desemnat de către organizaţia sindicală reprezentativă.
(2) În cazul în care funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat sau acesta nu este
reprezentativ şi nici afiliat la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate,
desemnarea celui de-al treilea membru titular se face de către majoritatea funcţionarilor
publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este organizată comisia de
disciplină. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face prin vot secret.
(3) Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplină se desemnează, în condiţiile
prevăzute la alin. (1) şi (2), câte un membru supleant. Membrii supleanţi au statut de
funcţionari publici definitivi, numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată.
(4) Membrul supleant îşi desfăşoară activitatea în absenţa membrului titular corespunzător din
comisia de disciplină, în cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător,
respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen, în condiţiile prevăzute
de prezenta anexă.
(5) Membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă de
3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în condiţiile prevăzute de prezenta anexă.
(6) În situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai comisiei de disciplină se înlocuiesc,
mandatul fiecăruia dintre aceştia se exercită pe perioada rămasă până la încetarea mandatului
membrilor comisiei de disciplină desemnaţi în condiţiile prevăzute la alin. (1) – (3) şi alin. (5).
(7) Pentru coordonarea activităţilor administrative necesare îndeplinirii atribuţiilor comisiei de
disciplină, prin actul administrativ de constituire a comisiei se desemnează preşedintele
comisiei de disciplină, precum şi supleantul corespunzător, din rândul membrilor titulari,
respectiv supleanţi ai acesteia. Este desemnat preşedinte al comisiei de disciplină membrul
care are cea mai mare vechime în specialitate juridică sau administrativă ori, în cazul în care
acesta nu există, membrul care are cea mai mare vechime în funcţia publică.
(8) Comisia de disciplină are un secretar titular şi un secretar supleant, numiţi de conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice pe durata mandatului membrilor comisiei de disciplină.
Secretarul titular al comisiei de disciplină şi secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de
disciplină.
SECŢIUNEA a 2 – a
Norme speciale privind constituirea şi componenţa comisiilor de disciplină
Art. 3. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (3) din prezenta anexă, comisia de
disciplină poate fi constituită pentru mai multe autorităţi sau instituţii publice, în cazul în care,
în cadrul uneia dintre acestea, sunt stabilite, în condiţiile legii, mai puţin de 30 de funcţii
publice.
(2) Constituirea comisiilor de disciplină potrivit alin. (1) se face cu respectarea principiului
vecinătăţii teritoriale, pentru autorităţile administraţiei publice locale, respectiv principiului
subordonării ierarhice, pentru instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub
autoritatea unei autorităţi ori instituţii publice centrale sau a unei autorităţi a administraţiei
publice locale.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), comisia de disciplină se constituie prin acte administrative
ale fiecăruia dintre conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice, cu aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art. 2 din prezenta anexă.
(4) În actul administrativ de constituire a comisiei de disciplină se stabileşte şi locul de
desfăşurare a activităţii acesteia.
Art. 4. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 din prezenta anexă, pentru analiza faptelor
înalţilor funcţionari publici sesizate ca abateri disciplinare, se constituie la nivel naţional o
comisie de disciplină, denumită în continuare comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari
publici.
(2) Membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari
publici sunt numiţi prin decizia prim – ministrului, la propunerea ministrului cu atribuţii în
domeniul administraţiei publice şi a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
potrivit prevederilor art. 494 alin. (4) din prezentul cod.
(3) Prevederile art. 2 alin. (3) – (7) din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător.
(4) Secretariatul comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici este asigurat de către
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Secretarul titular şi secretarul supleant se
desemnează prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(5) Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici îşi desfăşoară activitatea la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Art. 5. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (3) din prezenta anexă, se constituie la
nivelul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti, prin ordin al prefectului, o comisie de
disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea modului de
soluţionare a sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri disciplinare ale secretarilor
generali ai comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti în
componenţa prevăzută la art. 494 alin. (5) şi (6) din prezentul cod.
(2) Prevederile art. 2 alin. (3) – (8) din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător.
(3) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea la sediul instituţiei
prefectului din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti.
Art. 6. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (3) din prezenta anexă, se constituie la
nivel naţional, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, o
comisie de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea
modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri disciplinare ale
secretarilor generali ai judeţelor şi ale secretarului general al municipiului Bucureşti în
componenţa prevăzută la art. 494 alin. (7) şi (8) din prezentul cod.
(2) Prevederile art. 2 alin. (3) – (8) din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător.
(3) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Art. 6^1. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (3) din prezenta anexă, se înfiinţează
la nivelul consorţiului administrativ, constituit în condiţiile art. 89 alin. (81) din prezentul cod,
o comisie de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea
modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri disciplinare ale
personalului nominalizat să îndeplinească activităţi în cadrul consorţiului, în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la art. 911 alin. (2) din prezentul cod.
(2) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) se desemnează prin act administrativ comun al
autorităţilor executive ale unităţilor administrativ – teritoriale, membre ale consorţiului, şi este
compusă dintr-un număr impar de membri, după cum urmează:
a) câte un membru desemnat de fiecare unitate administrativ – teritorială, membră a
consorţiului administrativ;
b) unul sau, după caz, doi membri desemnaţi, de comun acord, de către organizaţiile sindicale
reprezentative din unităţile administrativ – teritoriale, membre ale consorţiului.
(3) Prevederile art. 2 alin. (2) – (8) din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător.
(4) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea la sediul unei unităţi
administrativ – teritoriale, membră a consorţiului administrativ, potrivit acordului de asociere.
Secretariatul comisiei de disciplină este asigurat de către unitatea administrativ – teritorială
membră a consorţiului administrativ la sediul căreia aceasta îşi desfăşoară activitatea.
(articol introdus prin art. I pct. 10 din Legea nr. 375/2022, în vigoare de la 30 decembrie 2022)
SECŢIUNEA a 3 – a
Competenţa comisiilor de disciplină
Art. 7. – (1) Comisia de disciplină competentă să desfăşoare procedura angajării răspunderii
administrativ – disciplinare este cea constituită pentru autoritatea sau instituţia publică în
cadrul căreia este numit funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară
la data săvârşirii faptei sesizate, cu excepţiile prevăzute de prezentul cod.
(2) Comisia de disciplină înaintează raportul de propunere a sancţiunii disciplinare aplicabile
funcţionarului public sau, după caz, raportul de clasare a sesizării, persoanei care are
competenţa legală de numire în funcţia publică la data înaintării acestui raport.
Art. 8. – (1) Comisia de disciplină competentă să desfăşoare procedura angajării răspunderii
administrativ – disciplinare este cea constituită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice
ierarhic superioare, pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării
privitoare la faptele următorilor funcţionari publici:
a) conducători ai autorităţilor sau instituţiilor publice şi adjuncţi ai acestora, numiţi prin act
administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în subordinea, în coordonarea
ori sub autoritatea cărora se află;
b) conducători ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ – teritoriale şi
adjuncţi ai acestora, numiţi prin act administrativ al ministrului de resort sau al conducătorului
organului de specialitate al administraţiei publice centrale;
c) conducători ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi judeţean înfiinţate în
subordinea sau sub autoritatea autorităţilor administraţiei publice locale şi adjuncţi ai acestora,
numiţi prin act administrativ al primarului unităţii administrativ – teritoriale, respectiv al
preşedintelui consiliului judeţean.
(2) În situaţia în care numirea într-o funcţie publică de conducere a unei autorităţi sau instituţii
publice se face prin act administrativ al conducătorului altei autorităţi sau instituţii publice
decât cea ierarhic superioară ori autoritatea sau instituţia publică nu se află într-un raport
juridic de subordonare ierarhică cu o altă autoritate sau instituţie publică, comisia de disciplină
competentă să desfăşoare procedura angajării răspunderii administrativ – disciplinare este cea
constituită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice al cărei conducător emite actul
administrativ de numire în funcţia publică.
SECŢIUNEA a 4 – a
Condiţii de desemnare şi mandatul membrilor în comisia de disciplină
Art. 9. – (1) Poate fi desemnat membru în comisia de disciplină funcţionarul public care
îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are o bună reputaţie profesională şi o conduită corespunzătoare în exercitarea funcţiei
publice;
b) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
c) este funcţionar public definitiv, numit pe perioadă nedeterminată într-o funcţie publică din
clasa I, în cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru care se constituie comisia de
disciplină;
d) exercită un raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă;
e) nu are raportul de serviciu suspendat, în condiţiile legii;
f) nu se află într-unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 10 din prezenta anexă.
(2) Cel puţin unul dintre membrii comisiei de disciplină are studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau administrative.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care nu există niciun funcţionar
public care să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau administrative, şi care să îndeplinească condiţiile
prevăzute de prezentul cod, în comisia de disciplină pot fi desemnaţi membri dintre
funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice din clasa I.
(4) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) este îndeplinită şi în cazul în care raportul de serviciu
al funcţionarului public definitiv, numit pe perioadă nedeterminată în cadrul autorităţii sau
instituţiei publice pentru care se constituie comisia de disciplină, este modificat prin una din
modalităţile prevăzute de lege în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice.
(5) Prin excepţie de la alin. (1) lit. c), pot fi desemnaţi membri în comisia de disciplină pentru
analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor
generali ai comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, prevăzute
la art. 494 alin. (5) şi (6) din prezentul cod, funcţionari publici care exercită cu caracter
temporar funcţiile publice de conducere, respectiv funcţiile publice din categoria înalţilor
funcţionari publici numiţi pe perioadă nedeterminată în cadrul altor autorităţi sau instituţii
publice decât cele pentru care se constituie comisia de disciplină.
Art. 10. – Nu poate fi desemnat membru în comisia de disciplină funcţionarul public care se
află într-unul din următoarele cazuri de incompatibilitate:
a) este conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este constituită comisia de
disciplină;
b) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV – lea inclusiv, cu persoana care are competenţa
legală de a emite actul administrativ de constituire a comisiei de disciplină, cu persoana care
are competenţa legală de numire în funcţia publică sau cu ceilalţi funcţionari publici
desemnaţi membri în comisie;
c) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată conform
legii;
d) este desemnat consilier de etică;
e) este membru titular sau membru supleant al comisiei paritare.
Art. 11. – (1) Membrii comisiei de disciplină sunt în conflict de interese dacă se află în una
dintre următoarele situaţii:
a) au relaţii cu caracter patrimonial cu funcţionarul public a cărui faptă sesizată ca abatere
disciplinară este cercetată;
b) interesele patrimoniale personale, ale soţului, soţiei sau rudelor de gradul I pot influenţa
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor corespunzătoare care îi revin potrivit
prezentei anexe;
c) funcţionarul public a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară este cercetată are calitatea
de evaluator sau contrasemnatar pentru unul dintre membrii comisiei de disciplină;
d) se află în relaţii de prietenie sau duşmănie cu funcţionarul public a cărui faptă este sesizată
ca abatere disciplinară;
e) ori de câte ori consideră, în mod justificat, că integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea
procedurii administrativ – disciplinare pot fi afectate.
(2) Membrii comisiei de disciplină au obligaţia de a depune o declaraţie pe propria răspundere
că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).
(3) În situaţia în care conflictul de interese intervine pe parcursul procedurii administrativ –
disciplinare, membrul/membrii comisiei de disciplină aflat/aflaţi într-una din situaţiile
prevăzute la alin. (1) are/au obligaţia de a actualiza declaraţia pe proprie răspundere prevăzută
la alin. (2) şi de a solicita suspendarea mandatului în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit.
f) din prezenta anexă.
(4) Declaraţiile completate în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi, după caz, alin. (3) se
păstrează de către secretarul comisiei, încălcarea dispoziţiilor alin. (2) şi (3) constituie abatere
disciplinară, în condiţiile prevăzute la art. 492 alin. (2) lit. m) din prezentul cod.
Art. 12. – (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină se suspendă în cazul în care:
a) soţul, ruda sau afinul său, până la gradul al IV – lea inclusiv, exercită cu caracter temporar
funcţia care implică competenţa legală de a desemna membri în comisia de disciplină ori de a
aplica sancţiunea disciplinară, pentru perioada numirii temporare în cadrul autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public care are calitatea de
membru în comisia de disciplină;
b) este în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă sau alt
concediu, potrivit legii, este delegat ori detaşat în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice
ori este suspendat din funcţia publică, pentru perioada corespunzătoare fiecăreia dintre aceste
situaţii, dar nu mai mult de 6 luni consecutive;
c) comisia de disciplină a primit o sesizare din partea sau cu privire la un funcţionar public cu
care membrul comisiei de disciplină este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV – lea inclusiv,
pe parcursul desfăşurării procedurii administrativ – disciplinare în cauză;
d) s-a pronunţat în orice mod cu privire la fapta sesizată ca abatere disciplinară anterior
întocmirii raportului comisiei de disciplină pentru soluţionarea cauzei, pe parcursul
desfăşurării procedurii administrativ – disciplinare în cauză;
e) comisia de disciplină a primit o sesizare îndreptată împotriva sa;
f) se află în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute la art. 11 din prezenta anexă,
pentru desfăşurarea procedurii administrativ – disciplinare în cauză.
(2) În caz de suspendare a mandatului unui membru al comisiei de disciplină, şedinţele se
desfăşoară cu participarea membrului supleant corespunzător.
(3) Membrul comisiei de disciplină care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are
obligaţia de a solicita suspendarea mandatului de îndată ce ia cunoştinţă de existenţa vreuneia
dintre aceste situaţii. Suspendarea mandatului membrului comisiei de disciplină poate fi
solicitată de orice persoană care sesizează existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la alin.
(1).
(4) Cererea de suspendare se face în scris, cu menţionarea perioadei pentru care se solicită
suspendarea şi a sesizării pentru care se desfăşoară procedura administrativ – disciplinară în
cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi f), şi se înaintează preşedintelui comisiei de
disciplină, împreună cu probele doveditoare ale susţinerilor care fac obiectul cererii.
(5) Preşedintele comisiei de disciplină are obligaţia de a convoca ceilalţi membri ai comisiei
de disciplină pentru întocmirea unui raport. Raportul comisiei de disciplină se întocmeşte în
lipsa membrului care face obiectul cererii de suspendare, cu menţionarea expresă a perioadei
pentru care se suspendă mandatul acestuia şi a sesizării pentru care se desfăşoară procedura
administrativ – disciplinară şi se comunică:
a) persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină;
b) membrului comisiei de disciplină care a formulat cererea de suspendare sau, după caz, cu
privire la care a fost solicitată suspendarea;
c) persoanei care a solicitat suspendarea, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. b);
d) membrului supleant corespunzător membrului titular al cărui mandat se suspendă.
(6) în situaţia în care mandatul membrului care are calitatea de preşedinte al comisiei de
disciplină se suspendă, pentru perioada suspendării mandatului acestuia, calitatea de
preşedinte al comisiei de disciplină revine membrului supleant corespunzător.
(7) în situaţia în care, în cadrul procedurii administrativ – disciplinare într-o anumită cauză, în
decursul a două luni consecutive de la data primei şedinţe a comisiei de disciplină, prin
suspendarea mandatelor membrilor titulari şi supleanţi se ajunge la imposibilitatea desfăşurării
activităţii comisiei de disciplină, secretarul comisiei notifică persoana prin al cărei act
administrativ s-a constituit comisia de disciplină, în vederea demarării procedurii de
constituire a unei noi comisii de disciplină, în condiţiile prezentei anexe.
(8) În cazul prevăzut la alin. (7), mandatul tuturor membrilor titulari şi supleanţi încetează în
condiţiile art. 14 alin. (1) lit. g) din prezenta anexă.
Art. 13. – (1) Membrii comisiei de disciplină îşi exercită mandatul de la data emiterii actului
administrativ de constituire a comisiei de disciplină până la data expirării duratei acestuia sau
înainte de termen, în condiţiile prezentei anexe.
(2) Cu 60 de zile înainte de data expirării duratei mandatului membrilor, autorităţile şi
instituţiile publice au obligaţia iniţierii procedurilor de constituire a comisiei de disciplină al
cărei mandat urmează a intra în vigoare, în condiţiile prezentei anexe.
Art. 14. – (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină încetează:
a) la data expirării perioadei pentru care a fost desemnat în comisia de disciplină;
b) la data transferului în cadrul unei alte autorităţi sau instituţii publice;
c) la data la care a intervenit o situaţie de incompatibilitate prevăzută la art. 10 din prezenta
anexă;
d) atunci când se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă sau alt concediu,
potrivit legii, este delegat ori detaşat în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice sau în cadrul
unei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice ori este suspendat
din funcţia publică, pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;
e) la data încetării raportului de serviciu;
f) la data solicitată de funcţionarul public, prin cerere scrisă motivată adresată persoanei prin
al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină, cu privire la renunţarea la
calitatea de membru în comisia de disciplină;
g) la data constatării prin act administrativ al persoanei care are competenţa numirii comisiei
de disciplină a imposibilităţii desfăşurării activităţii comisiei de disciplină, ca urmare a
notificării prevăzute la art. 12 alin. (7) din prezenta anexă;
h) la data intrării în vigoare a actului normativ sau, după caz, a actului administrativ de
reorganizare a activităţii autorităţii sau instituţiei publice, cu sau fără schimbarea denumirii
acesteia, prin preluarea de atribuţii şi personal de la o altă autoritate sau instituţie publică.
(2) În caz de încetare a mandatului unui membru al comisiei de disciplină, se numeşte ca
membru titular membrul supleant corespunzător şi se demarează procedura pentru desemnarea
unui alt membru supleant.
(3) Membrul comisiei de disciplină care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit.
b) – f) are obligaţia de a aduce la cunoştinţa preşedintelui comisiei de disciplină, în scris,
existenţa cauzei de încetare a mandatului înainte de termen.
(4) Încetarea mandatului membrului comisiei de disciplină poate fi solicitată de orice persoană
care sesizează existenţa situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c). Cererea de încetare se face în
scris şi se înaintează preşedintelui comisiei de disciplină, împreună cu orice probe doveditoare
ale susţinerilor care fac obiectul cererii.
(5) Preşedintele comisiei de disciplină convoacă ceilalţi membri ai comisiei de disciplină
pentru întocmirea unui raport. Raportul comisiei de disciplină se întocmeşte în lipsa
membrului care face obiectul cererii de încetare a mandatului de membru al comisiei de
disciplină înainte de termen şi se comunică:
a) persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină;
b) membrului comisiei de disciplină care a formulat cererea de încetare a mandatului înainte
de termen, respectiv care a făcut obiectul cererii de încetare a mandatului înainte de termen;
c) persoanei care a solicitat încetarea mandatului de membru al comisiei de disciplină înainte
de termen, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. b);
d) membrului supleant corespunzător membrului titular al cărui mandat încetează înainte de
termen.
(6) Încetarea înainte de termen a mandatului membrului care are calitatea de preşedinte al
comisiei de disciplină se constată prin raportul prevăzut la alin. (5) şi se înştiinţează persoana
prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină în vederea desemnării unui
nou membru în comisia de disciplină, în condiţiile legii şi ale prezentei anexe. În acest caz,
calitatea de preşedinte al comisiei de disciplină revine membrului supleant corespunzător.
(7) În situaţia în care încetarea înainte de termen a mandatelor membrilor titulari şi supleanţi
conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţii comisiei de disciplină, precum şi în cazul
prevăzut la alin. (1) lit. h), secretarul comisiei notifică persoana prin al cărei act administrativ
s-a constituit comisia de disciplină în vederea demarării procedurii de constituire a unei noi
comisii de disciplină, în condiţiile prezentei anexe.
Art. 15. – (1) Secretarul titular şi supleantul acestuia au studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau administrative.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care nu există niciun funcţionar
public care să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau administrative, poate fi desemnat secretar titular,
respectiv secretar supleant, câte un funcţionar public încadrat pe funcţie publică din clasa I.
(3) Secretarului titular şi secretarului supleant li se aplică în mod corespunzător prevederile
art. 9 – 14 din prezenta anexă.
(4) În situaţia în care secretarul comisiei de disciplină se află în unul dintre cazurile prevăzute
la art. 12 alin. (1), respectiv art. 14 alin. (1) lit. b) – f) din prezenta anexă, acesta este înlocuit
de secretarul supleant.
(5) În situaţia în care secretarul supleant se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 12 alin.
(1), respectiv art. 14 alin. (1) lit. b) – f) din prezenta anexă, preşedintele comisiei de disciplină
notifică persoana prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină în vederea
desemnării funcţionarilor publici care să asigure secretariatul comisiei de disciplină pe durata
rămasă a mandatului membrilor comisiei de disciplină, în condiţiile prevăzute de prezenta
anexă.
Art. 16. – Orice persoană care constată desemnarea unui membru al comisiei de disciplină sau
a secretarului acesteia fără respectarea procedurii prevăzute în prezenta anexă se poate adresa
instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile prevăzute de lege.
SECŢIUNEA a 5 – a
Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiei de disciplină
Art. 17. – (1) Activitatea comisiei de disciplină are la bază următoarele principii:
a) prezumţia de nevinovăţie, conform căruia funcţionarul public este considerat nevinovat
pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară comisiei de disciplină atât timp cât vinovăţia sa nu
a fost dovedită;
b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia funcţionarul public are dreptul de a avea
acces la toate actele existente în dosarul cauzei, de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea
sa şi de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;
c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a asigura
persoanelor aflate pe poziţii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau
fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;
d) proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii
disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să fie aplicată
în condiţiile prevăzute la art. 492 alin. (4) – (8) din prezentul cod;
e) legalitatea angajării răspunderii administrativ – disciplinare, conform căruia răspunderea
administrativ – disciplinară nu poate opera decât în condiţiile sau în cazurile prevăzute de lege,
în limitele stabilite de aceasta;
f) legalitatea sancţiunii, conform căruia pentru săvârşirea de către funcţionarul public a
unei/unor abateri disciplinare prevăzute de art. 492 alin. (2) din prezentul cod comisia de
disciplină nu poate propune decât sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 492 alin. (3) din
prezentul cod;
g) unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o
singură sancţiune disciplinară;
h) celeritatea procedurii, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a proceda fără
întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a
procedurilor prevăzute de lege şi de prezenta anexă;
i) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are obligaţia
de a se pronunţa prin vot, la întocmirea raportului privind soluţionarea fiecărei sesizări aflate
pe rolul comisiei de disciplină;
j) securitatea prelucrării şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal, potrivit căruia
activitatea comisiei de disciplină trebuie realizată cu implementarea de măsuri tehnice şi
organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător al datelor
cu caracter personal, respectând prevederile legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(2) Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea numai în baza unei sesizări, în limitele şi
raportat la obiectul acesteia.
(3) Competenţele comisiei de disciplină se realizează prin exercitarea de către membrii
comisiilor a atribuţiilor care le revin, cu respectarea principiilor independenţei, stabilităţii în
cadrul comisiei, integrităţii, obiectivităţii şi imparţialităţii în analizarea faptelor şi luarea
deciziilor.
(4) Neîndeplinirea, în condiţiile legii, a atribuţiilor care le revin membrilor comisiei de
disciplină, precum şi persoanelor desemnate din cadrul compartimentului de control să
efectueze cercetarea administrativă constituie abatere disciplinară, în condiţiile prevăzute la
art. 492 alin. (2) lit. n) din prezentul cod.
(5) Sesizarea pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (4) se formulează de către
persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică şi se transmite la comisia de
disciplină. Prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din prezenta anexă se aplică în mod
corespunzător.
Art. 18. – (1) În desfăşurarea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor, membrii şi secretarul
comisiei de disciplină au următoarele obligaţii:
a) să asigure prin activitatea desfăşurată respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi aplicarea
principiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) din prezenta anexă în derularea procedurii
administrativ – disciplinare;
b) să aducă la cunoştinţa preşedintelui comisiei de disciplină orice ingerinţă în activitatea lor
din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le
afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
c) să participe la şedinţele de lucru stabilite pentru desfăşurarea procedurii administrativ –
disciplinare;
d) să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile
legii;
e) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedura administrativ – disciplinară
desfăşurată în oricare dintre cauzele aflate în derulare;
f) să evite orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea şi funcţionarul public a
cărui faptă a fost sesizată pe durata procedurii administrativ – disciplinare;
g) să respecte regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese şi să aplice prevederile
legale privind modalităţile de evitare a conflictului de interese.
(2) Membrii comisiei de disciplină pot absenta din motive obiective de la şedinţele de lucru
stabilite potrivit procedurii administrativ – disciplinare, situaţiile respective fiind aduse la
cunoştinţa preşedintelui comisiei de disciplină, în scris, cu cel puţin două zile înaintea şedinţei
comisiei de disciplină, pentru a fi înlocuiţi de membrii supleanţi corespunzători. În cazul în
care în această situaţie se află preşedintele comisiei de disciplină, acesta aduce la cunoştinţa
membrului supleant corespunzător, în scris, cu cel puţin două zile înaintea şedinţei comisiei de
disciplină, care îl înlocuieşte şi are calitatea de preşedinte al comisiei de disciplină pentru
şedinţa respectivă.
Art. 19. – Atribuţiile comisiei de disciplină sunt:
a) administrative;
b) funcţionale.
Art. 20. – (1) Comisia de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţii administrative:
a) primeşte sesizările şi toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de
secretarul comisiei de disciplină;
b) întocmeşte procese – verbale, în condiţiile prezentei anexe;
c) întocmeşte rapoarte, în condiţiile prezentei anexe;
d) întocmeşte recomandări cu caracter general, la finalizarea procedurii de cercetare
administrativă;
e) întocmeşte orice alte înscrisuri în condiţiile prevăzute de prezenta anexă.
(2) Comisia de disciplină are obligaţia de a primi, prin secretarul acesteia, orice document care
îi este adresat.
(3) Documentele adresate comisiei de disciplină, precum şi cele emise de aceasta se
înregistrează într-un registru de evidenţă.
Art. 21. – Comisia de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţii funcţionale:
a) desfăşoară procedura administrativ – disciplinară pentru analizarea faptelor sesizate ca
abateri disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (2) lit. a) – k), m) şi n) din prezentul cod;
b) propune sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării în
condiţiile prevăzute de prezenta anexă, cu votul majorităţii membrilor comisiei;
c) sesizează autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi
funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, pentru abaterea disciplinară prevăzută
la art. 492 alin. (2) lit. l) din prezentul cod, în vederea verificării şi soluţionării.
Art. 22. – Preşedintele comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale:
a) stabileşte locul, data şi ora şedinţelor comisiei de disciplină;
b) conduce şedinţele comisiei de disciplină;
c) coordonează activitatea comisiei de disciplină şi a secretarului acesteia;
d) reprezintă comisia de disciplină în faţa oricăror persoane fizice sau juridice.
Art. 23. – Secretarul comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale:
a) primeşte şi înregistrează documentele adresate comisiei de disciplină în registrul de
evidenţă al comisiei de disciplină;
b) convoacă membrii comisiei de disciplină, precum şi orice altă persoană, la solicitarea
preşedintelui acesteia;
c) redactează şi semnează toate documentele emise de comisia de disciplină, alături de
membrii acesteia, şi ţine evidenţa acestor documente;
d) primeşte şi transmite corespondenţa comisiei de disciplină;
e) efectuează alte lucrări necesare desfăşurării activităţii comisiei de disciplină, din dispoziţia
preşedintelui acesteia.
Art. 24. – Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici elaborează Regulamentul de
organizare şi funcţionare al comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici, în
condiţiile prevăzute la art. 494 alin. (4) şi art. 396 alin. (10) din prezentul cod.
CAPITOLUL II
Procedura administrativ – disciplinară
SECŢIUNEA 1 Etapele procedurii administrativ – disciplinare
SECŢIUNEA a 2 – a Sesizarea comisiei de disciplină
SECŢIUNEA a 3 – a Dispoziţii generale privind procedura de cercetare administrativă
SECŢIUNEA a 4 – a Convocarea membrilor comisiei de disciplină şi a persoanelor care
urmează a fi audiate
SECŢIUNEA a 5 – a Audierea
SECŢIUNEA a 6 – a Administrarea probelor
SECŢIUNEA a 7 – a Dezbaterea cazului
SECŢIUNEA a 8 – a Finalizarea procedurii de cercetare administrativă
SECŢIUNEA 1
Etapele procedurii administrativ – disciplinare
Art. 25. – Procedura administrativ – disciplinară cuprinde următoarele etape:
a) sesizarea comisiei de disciplină;
b) verificarea conflictului de interese în care se pot afla membrii comisiei de disciplină,
precum şi verificarea admisibilităţii sesizării;
c) procedura de cercetare administrativă.
SECŢIUNEA a 2 – a
Sesizarea comisiei de disciplină
Art. 26. – (1) Comisia de disciplină poate fi sesizată:
a) de către orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcţionar public;
b) de către persoana care, în exercitarea atribuţiilor, consideră că s-a produs încălcarea de către
un funcţionar public a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţine sau/şi a
normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege.
(2) Sesizarea se depune la registratura autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia
funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, respectiv la registratura autorităţii ori instituţiei
publice la nivelul căreia este constituită comisia de disciplină competentă potrivit prezentei
anexe ori se comunică pe adresa de poştă electronică a acestora. Sesizarea se transmite
secretarului comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data
înregistrării la registratura autorităţii sau instituţiei publice.
(3) Sesizarea se înregistrează de secretarul comisiei de disciplină în registrul de evidenţă al
comisiei de disciplină şi se înaintează preşedintelui comisiei de disciplină în termen de
maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.
(4) Preşedintele comisiei de disciplină stabileşte, în maximum 3 zile lucrătoare de la data
primirii sesizării, data la care se desfăşoară prima şedinţă a comisiei de disciplină şi dispune,
prin adresă, convocarea membrilor.
Art. 27. – (1) Sesizarea se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) numele, prenumele, domiciliul/reşedinţa, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică
sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea ori
denumirea şi sediul persoanei juridice, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică ale
acesteia, precum şi numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal;
b) numele şi prenumele funcţionarului public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară
şi denumirea autorităţii sau a instituţiei publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;
d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
e) adresa de corespondenţă, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. a);
f) data;
g) semnătura.
(2) Sesizarea se depune în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă de fapta
reclamată, dar nu mai târziu de un an şi 6 luni de la data săvârşirii faptei sesizate ca abatere
disciplinară şi trebuie însoţită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susţin.
(3) În situaţia în care persoana care formulează sesizarea nu cunoaşte informaţiile prevăzute la
alin. (1) lit. b), sesizarea poate să cuprindă alte elemente de identificare a funcţionarului public
ale cărui fapte sunt sesizate ca abateri disciplinare.
Art. 28. – (1) La prima şedinţă a comisiei de disciplină pentru analizarea oricărei sesizări
adresate acesteia, membrii comisiei de disciplină au obligaţia de depunere a declaraţiilor pe
propria răspundere prevăzute la art. 11 alin. (2) din prezenta anexă din prezenta anexă, pe baza
informaţiilor privind persoana care a formulat sesizarea, respectiv privind funcţionarul public
a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară.
(2) Membrul comisiei de disciplină care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 alin.
(1) din prezenta anexă are obligaţia de a solicita suspendarea mandatului, în condiţiile
prevăzute la art. 12 alin. (3) şi (4) din prezenta anexă.
(3) În situaţia în care niciunul dintre membrii comisiei de disciplină nu se află în una dintre
situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) din prezenta anexă, în prima şedinţă a comisiei de
disciplină se procedează la:
a) verificarea respectării termenului de depunere a sesizării;
b) identificarea obiectului sesizării şi stabilirea competenţei de soluţionare;
c) verificarea elementelor constitutive ale sesizării.
(4) În situaţia în care unul/mai mulţi dintre membrii comisiei de disciplină se află în una dintre
situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) din prezenta anexă, verificarea elementelor prevăzute la
alin. (3) se face la prima şedinţă a comisiei de disciplină desfăşurată ulterior aplicării
dispoziţiilor art. 12 alin. (5) şi (6) ori, după caz, alin. (7) din prezenta anexă.
Art. 29. – (1) Sesizarea se clasează în următoarele situaţii:
a) nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 27 alin. (2) din prezenta anexă;
b) nu conţine elementele constitutive prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a) – d), f) şi g) din
prezenta anexă sau funcţionarul public nu poate fi identificat pe baza elementelor furnizate în
conformitate cu art. 27 alin. (3) din prezenta anexă, iar acestea nu au fost furnizate, în scris, ca
urmare a cererii comisiei, în termenul fixat de aceasta, care nu poate fi mai mic de 3 zile de la
data comunicării solicitării;
c) priveşte acelaşi funcţionar public şi aceeaşi faptă săvârşită în aceleaşi circumstanţe pentru
care s-a desfăşurat procedura administrativ – disciplinară şi s-a propus aplicarea unei sancţiuni
disciplinare sau clasarea sesizării;
d) în termen de 4 luni de la data încetării raportului de serviciu al funcţionarului public în
condiţiile prevăzute la art. 516 lit. b), c) şi e) din prezentul cod, în măsura în care funcţionarul
public a cărui faptă a fost cercetată nu redobândeşte calitatea de funcţionar public în această
perioadă în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice;
e) la data încetării raportului de serviciu al funcţionarului public în condiţiile prevăzute la art.
517 alin. (1) şi (3) şi art. 520 din prezentul cod.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) comisia de disciplină întocmeşte un raport care se
comunică persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină şi
persoanei care a formulat sesizarea.
Art. 30. – (1) În situaţia în care obiectul sesizării nu se circumscrie sferei legale de competenţă
a comisiei de disciplină, aceasta transmite sesizarea comisiei de disciplină competente şi
comunică persoanei care a formulat sesizarea declinarea competenţei. Comunicarea se face
printr-o adresă semnată de preşedinte şi de ceilalţi membri ai comisiei de disciplină, precum şi
de secretarul acesteia.
(2) Dacă există mai multe sesizări cu acelaşi obiect, împotriva aceluiaşi funcţionar public,
acestea se conexează.
Art. 31. – (1) Pentru sesizările cărora nu le sunt aplicabile prevederile art. 29 şi ale art. 30 alin.
(1) din prezenta anexă, comisia de disciplină începe procedura de cercetare administrativă.
(2) Preşedintele comisiei de disciplină stabileşte, în maximum 3 zile lucrătoare, data şi locul
desfăşurării următoarei şedinţe şi dispune convocarea membrilor, a funcţionarului public a
cărui faptă a fost sesizată, precum şi a persoanei care a formulat sesizarea.
SECŢIUNEA a 3 – a
Dispoziţii generale privind procedura de cercetare administrativă
Art. 32. – (1) Procedura de cercetare administrativă este obligatorie pentru aplicarea
sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b) – f) din prezentul cod.
(2) Procedura de cercetare administrativă constă în:
a) audierea persoanei care a formulat sesizarea şi a funcţionarului public a cărui faptă a fost
sesizată ca abatere disciplinară, a altor persoane care pot oferi informaţii cu privire la
soluţionarea cazului sau/şi a membrului/membrilor comisiei de disciplină ori a persoanelor din
cadrul compartimentului de control, desemnaţi să efectueze cercetarea administrativă;
b) administrarea probelor propuse de părţi, precum şi, dacă este cazul, a celor solicitate de
comisia de disciplină;
c) dezbaterea cazului.
(3) Pe parcursul desfăşurării procedurii de cercetare administrativă, şedinţele comisiei de
disciplină, respectiv şedinţele membrilor comisiei de disciplină/persoanelor din cadrul
compartimentului de control, desemnaţi să efectueze cercetarea administrativă în condiţiile
prevăzute la art. 33 din prezenta anexă, sunt publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al
funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară.
(4) Persoana care a formulat sesizarea şi funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată pot
participa la cercetarea administrativă personal sau pot fi asistate ori reprezentate, la cerere, de
un avocat sau de un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, după caz, în condiţiile
legii.
Art. 33. – (1) Comisia de disciplină poate desemna unul sau 2 membri ori, după caz, poate
solicita compartimentului de control din autoritatea ori instituţia publică în cadrul căreia
funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară îşi desfăşura activitatea
la data săvârşirii faptei, după aprobarea prealabilă de către conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice, să efectueze cercetarea administrativă potrivit art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din
prezenta anexă şi să prezinte un raport care să cuprindă rezultatele activităţii de cercetare
administrativă, precum şi documentele care au stat la baza întocmirii raportului.
(2) Persoanele desemnate din cadrul compartimentului de control au obligaţia, înainte de a
începe cercetarea administrativă, de a depune o declaraţie pe propria răspundere că nu se află
în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) din prezenta anexă.
(3) Se consideră conflict de interese prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. e) din prezenta anexă şi
situaţia în care persoana desemnată din cadrul compartimentului de control să efectueze
cercetarea administrativă într-o anumită cauză a sesizat comisia de disciplină cu privire la
fapte sesizate ca abateri disciplinare ale funcţionarului public respectiv. În acest caz, persoana/
persoanele din cadrul compartimentului de control desemnată/desemnate să desfăşoare
cercetarea administrativă este/sunt obligată/obligate să se abţină de la desfăşurarea procedurii
şi să solicite în scris şi motivat înlocuirea sa/lor în cauza respectivă.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (1), comisia de disciplină întocmeşte un proces – verbal care
cuprinde:
a) numărul de înregistrare al sesizării pentru care se solicită efectuarea cercetării
administrative;
b) numele şi prenumele persoanei care a formulat sesizarea şi numele şi prenumele persoanei
împotriva căreia a fost formulată sesizarea;
c) membrul/membrii comisiei de disciplină desemnat/ desemnaţi pentru efectuarea cercetării
administrative, respectiv compartimentul de control din autoritatea ori instituţia publică în
cadrul căreia funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară îşi
desfăşura activitatea la data săvârşirii faptei, care urmează a efectua cercetarea administrativă;
d) limitele de competenţă stabilite pentru efectuarea cercetării administrative în condiţiile
prevăzute la lit. c);
e) termenul stabilit pentru prezentarea raportului cuprinzând rezultatele activităţii de cercetare
administrativă, precum şi a documentelor care au stat la baza întocmirii raportului;
f) data;
g) semnătura preşedintelui şi a celorlalţi membri ai comisiei, precum şi a secretarului acesteia.
Art. 34. – (1) În situaţia în care, din raportul înaintat de către membrul/membrii comisiei de
disciplină desemnat/desemnaţi pentru efectuarea cercetării administrative, respectiv de către
compartimentul de control din autoritatea ori instituţia publică în cadrul căreia funcţionarul
public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară îşi desfăşura activitatea la data
săvârşirii faptei, comisia de disciplină nu se poate pronunţa şi consideră necesară clarificarea
unor fapte sau împrejurări, aceasta poate efectua cercetări administrative suplimentare în
termen de maximum 10 zile lucrătoare, în condiţiile prevăzute la art. 36 – 47 din prezenta
anexă.
(2) În acest caz, în termenul prevăzut la alin. (1), comisia de disciplină întocmeşte un raport
care cuprinde rezultatele activităţii de cercetare administrativă, precum şi documentele care au
stat la baza întocmirii acestuia.
Art. 35. – Lucrările fiecărei şedinţe a comisiei de disciplină se consemnează într-un proces –
verbal semnat de preşedintele şi de ceilalţi membri ai comisiei de disciplină, precum şi de
secretarul acesteia.
SECŢIUNEA a 4 – a
Convocarea membrilor comisiei de disciplină şi a persoanelor care urmează a fi audiate
Art. 36. – (1) Convocarea membrilor comisiei de disciplină sau a membrului/membrilor
comisiei de disciplină desemnat/ desemnaţi pentru efectuarea cercetării administrative,
respectiv a persoanelor din cadrul compartimentului de control din autoritatea ori instituţia
publică care efectuează cercetarea administrativă se face prin adresă, de către secretarul
comisiei de disciplină, la solicitarea preşedintelui acesteia.
(2) Comunicarea adresei se face personal, cu semnătură de primire, prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire sau prin poşta electronică. Dovezile de comunicare se depun la
dosar.
Art. 37. – (1) Convocarea persoanelor care urmează a fi audiate, pentru prezentarea în faţa
comisiei de disciplină sau în faţa membrului/membrilor comisiei de disciplină desemnat/
desemnaţi pentru efectuarea cercetării administrative, respectiv a persoanelor din cadrul
compartimentului de control din autoritatea ori instituţia publică care efectuează cercetarea
administrativă se face de către preşedintele comisiei de disciplină, prin citaţie.
(2) Citaţia este individuală şi cuprinde următoarele elemente constitutive, sub sancţiunea
nulităţii:
a) numărul de înregistrare şi data emiterii;
b) numele, prenumele, domiciliul/reşedinţa sau sediul instituţiei unde îşi desfăşoară
activitatea, funcţia celui citat şi calitatea avută prin raportare la sesizarea aflată pe rolul
comisiei de disciplină;
c) numărul şi data înregistrării la comisia de disciplină a sesizării aflate pe rol;
d) locul, data şi ora organizării şedinţei;
e) numele, prenumele şi semnătura preşedintelui comisiei de disciplină.
Art. 38. – (1) Comunicarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură se face de către secretarul
comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau, după caz, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire sau prin poşta electronică cu confirmare de
primire/livrare. Dovezile de comunicare se depun la dosar.
(2) Comunicarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură prin scrisoare recomandată se face la
domiciliul sau reşedinţa celui citat ori la adresa de corespondenţă. Schimbarea
domiciliului/reşedinţei uneia dintre părţi pe perioada desfăşurării procedurii de cercetare
administrativă trebuie, sub sancţiunea neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoştinţă comisiei
de disciplină.
(3) Dacă persoana citată refuză să primească citaţia sau să semneze dovada de primire, se
încheie un proces – verbal de către secretarul comisiei de disciplină.
(4) Citaţia se consideră comunicată părţilor şi în cazul în care destinatarul a refuzat primirea
sau nu s-a prezentat la oficiul poştal pentru a o ridica, deşi există dovada avizării sale.
(5) Sub sancţiunea nulităţii, citaţia va fi comunicată celui citat cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înaintea termenului stabilit pentru desfăşurarea şedinţei comisiei de disciplină.
(6) Prezenţa persoanei citate în faţa comisiei de disciplină, personal sau prin reprezentant legal
sau convenţional, în condiţiile art. 32 alin. (4) din prezenta anexă, acoperă orice vicii de
procedură.
Art. 39. – (1) Citaţia pentru audierea funcţionarului public a cărui faptă face obiectul sesizării
se comunică împreună cu un exemplar al sesizării, precum şi cu copii ale înscrisurilor depuse
de către persoana care a formulat sesizarea, dacă este cazul.
(2) După primirea citaţiei, a sesizării îndreptate împotriva sa şi a înscrisurilor depuse de
persoana care a formulat sesizarea, funcţionarul public poate să formuleze o întâmpinare, până
la termenul – limită la care comisia de disciplină administrează probele, care să cuprindă
răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale sesizării, precum şi mijloacele de probă prin
care înţelege să se apere.
(3) În înţelesul prezentei anexe, se consideră mijloace de probă: înscrisurile şi martorii.
Art. 40. – (1) Persoana care a formulat sesizarea şi funcţionarul public a cărui faptă a fost
sesizată pot cere, în scris, ca procedura de cercetare administrativă să se desfăşoare şi în lipsă,
pe baza actelor de la dosar, cu excepţia termenelor stabilite pentru audiere.
(2) Suspendarea raportului de serviciu al funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca
abatere disciplinară nu împiedică desfăşurarea cercetării administrative.
SECŢIUNEA a 5 – a
Audierea
Art. 41. – (1) Persoana care a formulat sesizarea se audiază separat de funcţionarul public a
cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară. La solicitarea uneia dintre părţi şi cu acordul
celeilalte, audierea se poate realiza în prezenţa persoanei care a formulat sesizarea şi a
funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată.
(2) Audierea se consemnează într-un proces – verbal de audiere, care conţine atât întrebările
formulate de membrii comisiei de disciplină sau de membrul/membrii comisiei de disciplină
desemnat/desemnaţi pentru efectuarea cercetării administrative, respectiv de persoanele din
compartimentul de control din autoritatea ori instituţia publică care efectuează cercetarea
administrativă, cât şi răspunsurile persoanei audiate.
(3) În timpul audierii, persoana care a formulat sesizarea şi funcţionarul public a cărui faptă
este cercetată au obligaţia de a propune mijloacele de probă pe care le consideră necesare.
(4) Dacă persoanele audiate nu vor sau nu pot să semneze, se va menţiona acest lucru în
procesul – verbal de audiere.
(5) Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se menţionează în procesul –
verbal de audiere şi nu împiedică desfăşurarea cercetării administrative.
(6) Audierea se înregistrează şi pe suport electronic, care se păstrează la dosarul cauzei şi
constituie anexă la procesul – verbal de audiere.
(7) În procesul – verbal de audiere se stabileşte, obligatoriu, termenul până la care mijloacele
de probă care nu au fost solicitate în timpul audierii vor mai putea fi invocate în faţa comisiei
de disciplină sau a membrului/membrilor comisiei de disciplină desemnat/desemnaţi pentru
efectuarea cercetării administrative, respectiv a persoanelor din cadrul compartimentului de
control din autoritatea ori instituţia publică care efectuează cercetarea administrativă, dar nu
mai târziu de termenul – limită la care comisia de disciplină administrează probele.
(8) Procesul – verbal de audiere se semnează pe fiecare pagină de toate persoanele prezente la
audieri. Adăugările, ştersăturile sau modificările aduse se semnează în acelaşi mod, sub
sancţiunea de a nu fi luate în seamă.
SECŢIUNEA a 6 – a
Administrarea probelor
Art. 42. – Mijloacele de probă care nu au fost solicitate în condiţiile art. 41 din prezenta anexă
nu vor mai putea fi invocate în faţa comisiei de disciplină sau a membrului/membrilor
comisiei de disciplină desemnat/desemnaţi pentru efectuarea cercetării administrative,
respectiv a persoanelor din cadrul compartimentului de control din autoritatea ori instituţia
publică care efectuează cercetarea administrativă.
Art. 43. – Administrarea probelor presupune analizarea probelor propuse în timpul audierii de
către persoana care a formulat sesizarea şi de către funcţionarul public a cărui faptă este
cercetată, precum şi a probelor propuse în condiţiile art. 41 alin. (7) din prezenta anexă.
Art. 44. – Audierea martorilor se face cu respectarea prevederilor art. 41 din prezenta anexă.
Art. 45. – Comisia de disciplină are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al persoanei care
a formulat sesizarea şi al funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată la documentele
utilizate în sau rezultate din activitatea comisiei de disciplină privind fapta sesizată ca abatere
disciplinară.
Art. 46. – (1) În cazul în care sunt indicii că funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca
abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, comisia de disciplină are
obligaţia de a întocmi un raport privind propunerea de interzicere a accesului acestuia la
documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, propunerea de mutare temporară a
acestuia în cadrul autorităţii ori instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate
juridică a autorităţii ori instituţiei publice, cu aplicarea dispoziţiilor art. 492 alin. (10) şi (11)
din prezentul cod.
(2) Raportul se înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, care are obligaţia
de a înştiinţa comisia de disciplină, în termen de 10 zile de la data primirii raportului, asupra
măsurilor dispuse.
Art. 47. – În cazul în care sunt indicii că fapta săvârşită de funcţionarul public poate angaja
răspunderea civilă, penală sau administrativă contravenţională ori patrimonială, comisia de
disciplină are obligaţia de a lua măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor
abilitate.
SECŢIUNEA a 7 – a
Dezbaterea cazului
Art. 48. – Dezbaterea cazului se face de către comisia de disciplină pe baza:
a) proceselor – verbale de şedinţă;
b) proceselor – verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea, a funcţionarului
public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, a martorilor, precum şi în situaţia
aplicării art. 44 din prezenta anexă;
c) probelor administrate;
d) raportului membrului/membrilor comisiei de disciplină desemnat/desemnaţi pentru
efectuarea cercetării administrative, respectiv al persoanelor din cadrul compartimentului de
control din autoritatea ori instituţia publică care au efectuat cercetarea administrativă, dacă s-a
solicitat ca cercetarea administrativă să fie efectuată astfel.
Art. 49. – (1) Comisia de disciplină poate să propună, în urma dezbaterii cazului:
a) aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) din prezentul
cod, în cazul în care s-a dovedit săvârşirea unei abateri disciplinare;
b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare.
(2) La individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public, comisia de
disciplină ţine seama de:
a) cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare;
b) împrejurările în care aceasta a fost săvârşită;
c) gradul de vinovăţie;
d) gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare;
e) conduita funcţionarului public;
f) existenţa unor sancţiuni disciplinare ale funcţionarului public, care nu au fost radiate în
condiţiile prevăzute de lege;
g) existenţa unui concurs de abateri disciplinare.
(3) În aplicarea alin. (2) lit. f), preşedintele comisiei de disciplină solicită Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici eliberarea cazierului administrativ al funcţionarului public aflat în
procedură de cercetare administrativă, potrivit art. 496 alin. (3) lit. d) din prezentul cod.
(4) Există concurs de abateri disciplinare atunci când:
a) două sau mai multe abateri disciplinare au fost săvârşite de acelaşi funcţionar public, prin
acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi sancţionat pentru vreuna dintre ele;
b) una dintre abaterile disciplinare a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei abateri
disciplinare;
c) o acţiune sau o inacţiune săvârşită de un funcţionar public, din cauza împrejurărilor în care
a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor abateri
disciplinare.
(5) În caz de concurs de abateri disciplinare, comisia de disciplină propune, în urma cercetării
administrative, aplicarea sancţiunii disciplinare aferente abaterii disciplinare celei mai grave.
(6) În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute
la art. 492 alin. (3) lit. b) – e) din prezentul cod, aceasta va propune şi durata acestora şi, după
caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv funcţia publică pe care urmează a
se aplica sancţiunea retrogradării într-o funcţie publică de nivel inferior.
SECŢIUNEA a 8 – a
Finalizarea procedurii de cercetare administrativă
Art. 50. – Procedura de cercetare administrativă se finalizează:
a) la închiderea dezbaterii cazului;
b) la data clasării sesizării în condiţiile prevăzute la art. 29 din prezenta anexă.
Art. 51. – (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării
administrative potrivit art. 50 din prezenta anexă, comisia de disciplină întocmeşte un raport
cu privire la sesizarea în cauză, care trebuie să conţină următoarele elemente:
a) numărul şi data de înregistrare ale sesizării;
b) numele şi prenumele funcţionarului public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară,
denumirea autorităţii sau a instituţiei publice, precum şi a compartimentului în care acesta îşi
desfăşoară activitatea;
c) numele, prenumele, domiciliul/reşedinţa sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută
de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi
numele şi funcţia reprezentantului legal;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
e) probele administrate;
f) propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă de către persoana care are competenţa
legală de numire sau, după caz, propunerea de clasare a sesizării;
g) motivarea propunerii;
h) numele, prenumele şi semnăturile preşedintelui şi ale celorlalţi membri ai comisiei de
disciplină, precum şi ale secretarului acesteia;
i) data întocmirii raportului.
(2) În cazul în care se propune sancţiunea disciplinară privind destituirea din funcţia publică,
raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă identificarea şi descrierea consecinţelor grave
ale abaterii disciplinare.
(3) Propunerea prevăzută la alin. (1) lit. f) se formulează pe baza majorităţii voturilor
membrilor comisiei de disciplină. Membrul comisiei care are o altă părere redactează,
motivează şi semnează opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se
sprijină.
(4) Raportul comisiei de disciplină se aduce la cunoştinţa persoanei care are competenţa legală
de numire în funcţia publică, persoanei care a formulat sesizarea şi funcţionarului public a
cărui faptă a fost sesizată, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data întocmirii
acestuia.
(5) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului prevăzut la alin. (1), dar nu
mai târziu de împlinirea termenului prevăzut la art. 492 alin. (8) din prezentul cod, persoana
care are competenţa legală de numire potrivit legii emite actul administrativ de sancţionare
disciplinară în condiţiile prevăzute la art. 528 alin. (1) şi (2) şi art. 532 din prezentul cod.
(6) Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată o poate contesta în
condiţiile prevăzute la art. 495 din prezentul cod.
CAPITOLUL III
Dispoziţii speciale privind activitatea comisiei de disciplină
Art. 52. – Documentele rezultate în urma desfăşurării procedurii administrativ – disciplinare de
către comisia de disciplină au caracter confidenţial, în situaţia în care şedinţele comisiei de
disciplină nu au avut caracter public, şi se păstrează de secretarul acesteia.
Art. 53. -(1) Membrii, secretarul comisiilor de disciplină, precum şi persoanele din cadrul
compartimentului de control care efectuează cercetarea administrativă, desemnaţi potrivit art.
33 din prezenta anexă, care îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cea de domiciliu,
beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, de cazare şi de diurnă, în condiţiile
stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice.
(2) Decontarea cheltuielilor de transport, de cazare şi de diurnă, în condiţiile prevăzute la alin.
(1), se asigură de autorităţile sau instituţiile publice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea
membrii comisiei de disciplină, secretarul acesteia, respectiv persoanele din cadrul
compartimentului de control care efectuează cercetarea administrativă, desemnaţi potrivit art.
33 din prezenta anexă.
Art. 54. – (1) Preşedintele comisiei de disciplină întocmeşte un raport de activitate anual cu
privire la activitatea comisiei de disciplină, pe care îl înaintează conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice, precum şi consilierului de etică, în vederea întocmirii raportului anual
prevăzut la art. 401 alin. (4) lit. i) din prezentul cod.
(2) Formatul standard, termenele şi modalitatea de transmitere a datelor privind procedura
administrativ – disciplinară se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 55. -(1) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi conducătorul
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă a fost
sesizată au obligaţia de a sprijini activitatea comisiei de disciplină în vederea soluţionării
cazului.
(2) Compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţii sau instituţiei publice este obligat
să transmită preşedintelui comisiei de disciplină toate documentele solicitate, necesare în
desfăşurarea procedurii administrativ – disciplinare, potrivit atribuţiilor comisiilor de
disciplină.
Art. 56. -(1) Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal realizată în
aplicarea dispoziţiilor prezentei anexe se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date.
(2) Persoanele care au acces la datele cu caracter personal au obligaţia de a păstra
confidenţialitatea acestora, în condiţiile legii.
Art. 57. – Orice referire şi orice trimitere în actele normative în vigoare la Hotărârea
Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de
disciplină, cu modificările şi completările ulterioare, se vor considera referire la dispoziţiile
prezentei anexe.
(anexă introdusă prin art. unic pct. 8 din O.U.G. nr. 63/2019, astfel cum a fost modificată
prin art. I pct. 3 din Legea nr. 153/2021, în vigoare de la 11 iunie 2021)

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu